Manifestul Mondial al Educatiei Fizice – FIEP 2000

MANIFIESTO MUNDIAL DE LA EDUCACION FISICA FIEP-2000

Art. 1 – Educatia Fizicã, împreunã cu toate valorile sale, trebuie înteleasã ca fiind unul din drepturile fundamentale ale oamenilor.

Art. 2 – Ca drept al tuturor oamenilor, Educatia Fizicã este un proces de educare, atât prin mijloace formale, cât si informale, – prin interactiunea cu mediile culturale si naturale (apã, aer, soare etc.) din fiecare regiune, folosind facilitãtile si echipamentele adecvate; – prin folosirea activitãþilor fizice sub forma exercitiilor de gimnasticã, jocuri, sporturi, dans si alte activitãþi de recreere activã; – având ca scop dezvoltarea aptitudinilor motrice la copii, adolescenti, adultsi persoane de vârsta a treia, îmbunãtãtindu-le conditia fizicã, pentru o mai bunã capacitate intelectualã, consolidând obiceiul de practicare sistematicã a exercitiilor fizice; – prin promovarea unei educatii eficiente pentru sãnãtate si a petrecerii timpului liber într-un mod sãnãtos; – prin recunoasterea cã activitãtile corporale, legate de dezvoltarea valorilor morale si sociale, îl pot ghida pe cetãtean sã fie mai responsabil civic si social si CONSTITUIE un mijloc eficient pentru oameni de a avea un stil de viatã activ.

Art. 3 – Activitãtile fizice cu scop educativ, sub toate formele lor posibile de exprimare, recunoscute ca Educatie Fizicã, constituie forme privilegiate de educatie.

Art. 4 – Având în vedere conceptul si scopul sãu, Educatia Fizicã trebuie consideratã a fi o parte a procesului educaþional, atât în interiorul, cât si în afara scolii, din moment ce este cea mai bunã alegere pentru activitãti corporale care nu exclud nicio parte a populatiei si creeazã stiluri de viatã care încorporeazã folosirea mai multor forme de activitãti fizice.

Art. 5 – Educatia Fizicã trebuie sã fie asiguratã si promovatã în timpul vietii oamenilor, jucând un rol important în procesul de educare continuã, integrând alte componente educationale, fãrã a uita nicio clipã de întãrirea exercitiului democratic, exprimat de egalitatea condiþiilor oferitã de practica sa.

Art. 6 – Datoritã potentialului sãu de a dezvolta abilitãtile psihomotrice ale individului în armonie cu abilitãtile sale cognitive si sociale, lucru valabil mai ales pentru copii si adolescenti, Educatia Fizicã trebuie sã fie o disciplinã obligatorie în programa de învãtãmânt a scolilor generale si liceelor.

Art. 7 – Pentru a-si exersa functia de educare pentru sãnãtate si pentru a avea o actiune preventivã în reducerea afectiunilor legate de obezitate, boli ale inimii, hipertensiune, unele forme de cancer si depresii, Educatia Fizicã trebuie sã dezvolte în rândul oamenilor deprinderi de exersare regulatã a activitãtilor fizice, în acest fel contribuind la îmbunãtãtirea calitãtii vietii tuturor.

Art. 8 – Educatia Fizicã trebuie sã fie întotdeauna constituitã din exercitii plãcute, pentru a putea crea deprinderi si atitudini favorabile între oameni, cu privire la practicarea sa în diferite feluri, în timpul liber.

Art. 9 – Educatia Fizicã trebuie sã fie folositã, din punct de vedere etic, întodeauna, ca un mijloc potrivit de respectare si întãrire a diversitãtilor culturale.

Art. 10 – Pentru potentialul uman si social pe care îl reprezintã fenomenul sportiv socio-cultural, Educatia Sportivã trebuie stimulatã si promovatã în toate procesele Educatiei Fizice.

Art. 11 – Sportul educational si cel de timp liber, sau recreativ, trebuie considerate ca pãrti ale Educatiei Fizice, datoritã similaritãtii obiectivelor, mijloacelor si posibilitãtilor de folosire de cãtre oameni, de-a lungul vietii lor.

Art. 12 – Fiind un câmp de acþiune esential pentru oameni, este foarte important ca toate organismele si institutiile responsabile de Educatia Fizicã sã continue dezvoltarea evenimentelor si studiilor care pot furniza fundamente stiintifice de a actiona, pentru profesionistii din domeniu.

Art. 13 – Pentru caracteristicile si potenþialul pe care poate sã-l ofere, prin diferitele forme de activitãti fizice, Educatia Fizicã poate si trebuie sã fie una dintre optiunile principale din programele turistice.

Art. 14 – Considerate a fi necesare pentru munca în domeniul Educatiei Fizice, cunostintele profesionistilor trebuie revizuite constant, pentru a rãspunde noilor cerinte conceptuale.

Art. 15 – Profesorii actuali de Educatie Fizicã trebuie sã-si readapteze actiunile si metodele în functie de propunerile fãcute în acest Manifest.

Art. 16 – Toti profesionistii responsabili de procesele Educatiei Fizice trebuie sã insiste în cãutarea unor facilitãtsi mijloace materiale, astfel încât sã-si poatã desfãsura activitatea în conditii optime.

Art. 17 – Fiind recunoscutã ca un mijloc eficient de a echilibra si îmbunãtãti sãnãtatea persoanelor cu nevoi speciale, în diferite situatii, Educatia Fizicã trebuie adaptatã cu atentie la fiecare caz.

Art. 18 – Educatia Fizicã trebuie folositã în lupta împotriva discriminãrii de orice fel. Îi vor fi furnizate o infrastructurã potrivitã si conditii favorabile si accesibile, astfel putând fi folositã pentru a oferi sanse egale pentru toti participantii.

Art. 19 – Profesionistii responsabili de Educatia Fizicã în tãrile subdezvoltate si din natiuni cu dificultãti economice, trebuie sã caute solutii creative si competente pentru strategiile lor pedagogice, pentru a-si putea atinge scopurile educationale propuse.

Art. 20 – Pentru ceea ce reprezintã pentru dezvoltarea oamenilor, exprimat prin acest Manifest, Educatia Fizicã trebuie sã fie centrul atentiei natiunilor dezvoltate. Astfel, prin programe de întrajutorare, tãrile dezvoltate le vor asista pe cele mai putin dezvoltate, într-o încercare de a reduce inegalitãtile dintre oameni.

Art. 21 – Fiind folositã pentru a sprijini o societate pacifistã, care pãstreazã demnitatea omeneascã prin initiative de împrietenire, Educatia Fizicã trebuie sã contribuie la cultura pãcii, prin programe care promoveazã schimburile si cooperarea naþionalã si internationalã.

Art. 22 – Profesionistii responsabili de manifestarea Educatiei Fizice trebuie sã contribuie într-un mod eficient la dezvoltarea si practicarea ei într-o strânsã legãturã cu mediul înconjurãtor, fãrã a cauza un impact negativ asupra sa. Ei vor folosi, de asemenea, locatii construite în acest scop si, de preferat, echipamente fabricate din materiale non-poluante sau reciclate.

Art. 23 – Cooperarea internationalã prin Educatia Fizicã trebuie sã fie încurajatã si dezvoltatã prin schimburi de experientã, programe de burse si rezidentiat, premii pentru participare la evenimente importante si alte metode care pot întãri cooperarea, prietenia si solidaritatea între oameni diferiþi.

Art. 24 – În strategiile lor de a face Educatia Fizicã mai bine cunoscutã si apreciatã de cãtre oameni, profesionistii implicati vor folosi toate mijloacele si formele de comunicare care pot usura si îmbunãtãti transmiterea cunostintelor.

Art. 25 – Guvernele si autoritãtile responsabile de Educatia Fizicã trebuie sã-si revizuiascã politicile si actiunile, recunoscând meritele Educatiei Fizice si acordând prioritate educãrii grupurilor sociale defavorizate din punct de vedere economic.

Art. 26 – Prezentând Manifestul Mondial al Educatiei Fizice FIEP 2000Federatia Internationalã de Educatie Fizicã (Fédération Internationale d´Éducation Physique) va fi responsabilã pentru traducerea sa în limbile

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security